с. Душанци, община Пирдоп

ЗАПОВЕДИ

 

 

***

ЗАПОВЕД  № 2/27.09.2013г.

 

         На основание чл.46, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18 от Закона за пътищата, чл.9, ал.1; чл. 12,ал.4, т.3 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Пирдоп, поради промяна маршрута на автобусите и с цел осигуряване безопасността на

З А Б Р А Н Я В А М:    Паркирането по тротоарите и на платното по ул.”Душанска комуна”, ул.”Св.Георги” и отсечката на ул.”Тополница” № 2 .

 

             Заповедта  влиза в сила от  28.09.2013г.

       

           При неспазване на Заповедта, собствениците  на автомобилите носят  административно наказателна отговорност,  съгласно Закона за пътищата.

   Настоящата заповед да се връчи на отговорните лица.

                                                                  

                                         Кмет на кметство Душанци:

                                                                                            (Вера Бойчева)

***

 
З А П О В Е Д
№01 / 29.04.2013г.
        На основание чл.44, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
Н А Р Е Ж Д А М   :
           1.Да се спре  пашата на едрия и дребен рогат добитък в ливадите и люцерните, намиращи се в землището на с.Душанци.
Заповедта  влиза в сила от  6.05.2013г.   
          При  неспазване наЗаповедта,собственикът (пастирът) носи отговорност по чл.40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
           2.Всички собственици на животни и отговорници на стадата да заплатят в кметство Душанци такса „Полска паша” – за дребен рогат добитък – 0,50 лв./бр., за едър рогат добитък – 1,00 лв./бр.
               Срок: 30.05.2013г.
        Настоящата заповед да се връчи на отговорните лица.
                      Кмет на кметство Душанци - Вера Бойчева 
 
***
    З А П О В Е Д 
  №3 / 19.04.2012г.

 

          На основание чл.44, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
Н А Р Е Ж Д А М   :
           1.Да се спре  пашата на едрия и дребен рогат добитък в ливадите и люцерните, намиращи се в землището на с.Душанци.
               Заповедта  влиза в сила от  23.04.2012г    
           При неспазване на Заповедта, собственикът (пастира) носи отговорност по чл.40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
            2.Собствениците на ялови животни и собствениците на повече от два коня,които не са в конара  да изкарат същите в пасищата на Стара планина и Средна гора .
               Заповедта  влиза в сила от  10.05.2012
            3.Всички собственици на животни и отговорници на стадата да заплатят в кметство Душанци такса полска паша – дребен рогат добитък – 0,50 лв./бр., едър рогат добитък – 1,00 лв./бр.
               Срок: 30.05.2012г.
 
  Настоящата заповед да се връчи на отговорните лица.
 
                                              Кмет на Кметство Душанци-Вера Бойчева                                                                                                     

Търсене