с. Душанци, община Пирдоп

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА С.ДУШАНЦИ

 

 

    Кмет на село Душанци е Вера Георгиева Станчева - Бойчева - родена на 9.10.1964г. Омъжена, с една дъщеря.Образование – висше филологическо - ПУ„Паисий Хилендарски”. От 1984г. до момента – учител в ПГМЕ гр. Пирдоп. Успоредно с това: работа по европейски програми като координатор и лектор в различни професионални центрове, координатор на проект по програма ФАР на дружество „Знание”, от 1990г. до 2003г. - собственик и управител на ЕТ „Вера Бойчева” с предмет на дейност – търговия, транспорт и професионално обучение.Един мандат общински съветник. Безпартийна.

 

Приоритети за развитието на с.Душанци от  предизборната програма на Вера Бойчева :

1.Прозрачност в управлението на селото, осъществена чрез публикуване в Интернет на всички решения на ОбС, търгове, процедури и всичко друго, свързано с развитието на селото. За целта ще бъде създаден и поддържан   самостоятелен сайт на Душанци, който освен горепосоченото, ще представя историята, възможностите за туризъм , празничния календар и др. на селото. Електронна поща за жалби, препоръки , предложения, мнения.

         Ако бъда избрана, кметството и кметският кабинет ще бъдат отворени ежедневно за всички граждани, /без един ден, който ще бъде за контакти с институции/, защото кметството , това са хората, а не кметът. Той е само един от тях и е избран да ги представлява, а за да ги представлява, трябва да познава проблемите им, да знае какво ги вълнува.

2.Работа с младите хора.

         Предвиждам активно участие на младите хора в управлението с идеи и предложения, чрез създаване на младежко сдружение, което да обхване всички млади хора до 40 години, които желаят с взаимни усилия да направят Душанци едно по-привлекателно място за живеене.

         Ще организирам приемна, своеобразен европейски информационен център, в който веднъж на тримесечие, или по-често, в зависимост от интереса на хората, експерти по различни европейски програми ще консултират хората от всички възрастови групи и най-вече младите, как да се възползват от европейските фондове. Идеята е местната власт да съдейства максимално да се повиши информираността на хората и да осъществи връзката между институциите, които разпределят европейските пари и определят правилата и местните хора, които са потенциални бенефициенти. Акцентът ще бъде  върху Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, защото предлага най-много възможности. По данни на ДФЗ до края на юли 2011г. са усвоени около 22% от средствата. До края на 2013г. трябва да се направи всичко възможно неусвоените и недоговорирани пари да не бъдат върнати, а да влязат в селските райони. Ролята на местната власт е изключително важна. Тя трябва да създаде условия експертите от Националната служба за съвети в земеделието, от ДФЗ, МЗХ и др. да бъдат на разположение на заинтересованите. Не хората да отидат в София при експертите, а обратното. Необходима е само добрата воля на местната власт.

3.Земеделие и гори.

         Ще съдействам активно  на всички желаещи да се възползват от възможностите на ПРСР 2007-2013 в споменатата по-горе приемна,  като осигуря  консултации от най-добрите експерти по различните мерки на Програмата. Акцент - мерките, по които НССЗ изготвя безплатно бизнес план за бенефициентите. Ще осъществя връзка с местния МИГ/местна инициативна група/,  със седалище с. Антон.

         Гората е едно от най-големите богатства на Душанци, но за съжаление изчезва пред очите ни. С изумление научих, че 60%-80% от добива на дървесина на Държавно горско стопанство –Пирдоп е на територията на Душанци. Какво печелим от това??? Мръсна вода, разбити пътища, скъпи дърва за огрев.

Моя основна задача ще бъде – изясняване проблема със собствеността и експлоатацията на гората и огласяването му, с цел широка обществена подкрепа на всякакви действия, свързани с опазването на гората.

4.Екология, чиста околна среда, инфраструктура.

         Ще работя за:

          -повишаване информираността на населението на Душанци по най-важния екологичен проблем, свързан с хвостохранилище Медет, а от там и тяхната ангажираност, защото активен може да бъде само информираният човек;

         -запазване, поддържане и увеличаване на тревните площи, кътове за игра и почивка.

         -след реализацията на големите проекти по ПРСР 2007-2013, поетапно възтановяване на уличната настилка.

5.Здравеопазване.

       Лекарският и  стоматологичният кабинет в здравния пункт стоят празни, неизползвана, а много необходима е и   аптеката. Селото е без здравно обслужване.

Ако бъда избрана, ще проведа разговори  с личните лекари и стоматолози, които имат най-много пациенти от селото, за идването им поне два пъти седмично, по няколко часа в здравния пункт и ще настоявам за преференциални условия при използването на двата кабинета и аптеката.

6.Култура и образование.

         В тази област моя основна цел ще бъде превръщането на читалището в истински  духовен център на селото, в място за изява талантите на хората от  всички възрасти. Други приоритети:                 

 - разнообразяване и обогатяване културния живот в селото, чрез подпомагане разработването на проекти по европейски програми за обогатяване дейността на читалището, за ремонт на материалната база, за закупуване на нови костюми за съставите и др.

 - създаване на театрална трупа към читалището, с ръководител – професионален режисьор, с цел продължаване на традициите от миналия век и обогатяване ценностната система на младите хора.          

- прекрасните състави и битовият хор към читалището трябва да гостуват във всички възможни телевизионни предавания, за да популяризират историята, културата и природните дадености на селото.

- насърчаване на езиковото и компютърното обучение на хората от всички възрасти, чрез организиране към читалището на курсове с високо квалифицирани преподаватели.

- организиране на конкурси и образователни форуми за децата от селото.

7.Туризъм .

         Язовир Душанци е голямата гордост на селото. Красива природа, невероятни гледки, отлични възможности за еко, фото, селски туризъм, до този момент – неизползвани. Въпреки изключително тромавите бюрократични процедури, от някъде трябва да се започне. Реклама, инфраструктура, инвестиции. Можем поне да направим първата крачка.

         В самостоятелния сайт на селото, чието създаване е наложително, акцентът ще бъде: историческото наследство, реставрираният мост, храмът „Св. Св. Кирил и Методий”, двата параклиса, язовирът, природата и разбира се, най-голямото богатство-  хората.

         Организиране на пленери, съвместно с НХА  сред красивата природа на селото, с цел реклама.

8.Транспорт.

         Строг контрол за спазване на утвърденото разписание на фирмата, спечелила търга и налагане на санкции за неспазване на разписанието. От няколко месеца фирма „Калея” отказва да изпълнява курса в 5.40 и този в 21.40 ч. Първият е изключително нужен целогодишно, а вторият – през летния сезон.

         Осъществяване на връзка с влаковете от и за София и преминаването на автобусите от Душанци в 7.40 ч. , в 9.40 ч. през гара Пирдоп. Селото остана само с два директни автобуса до София , за това връзката с влаковете и спирката на гарата е наложителна.

         Контрол на качеството на транспортните услуги и недопускане на неизправни  автобуси да превозват пътници, сигнализизране на институциите, оторизирани да санкционират нарушителите.

 

           Уважаеми съграждани, 

 Редът, чистотата, благоденствието на селото са отговорност на кмета, но могат да бъдат постигнати само с активното съдействие на всеки жител на селото!

         От мен не очаквайте нито щедри обещания, нито безсмислено противопоставяне. Аз ви предлагам нов, позитивен стил на управление, обърнат към хората, свързан с широко допитване при определяне на  приоритетите, с внимание към конкретните, ежедневни проблеми на всеки човек, с истинска прозрачност в управлението и разбира се , с много работа за просперитета на Душанци.

 

                                                                   с уважение: Вера Бойчева

 


· · Сподели

  •  

 


· · Сподели

  •  


· · Сподели

  •  

 

 

 

Търсене